Asesoramiento lingüístico y servicios editoriales

UB - Universitat de Barcelona. Másteres y posgrados del Grupo UB
En Barcelona (España)

1.200€ - ($868.181)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

 • Postgrado
 • Barcelona (España)
 • Duración:
  1 Año
Descripción

Objetivo del curso: Formarse como profesionales en los ámbitos siguientes: Asesoramiento lingüístico: alcanzar los conocimientos y conocer las herramientas y las estrategias básicas que permitan desarrollar tareas de corrección de textos orales y escritos, y, en general, trabajar en un servicio lingüístico o una editorial llevando a cabo tareas de asesoramiento lingüístico. Servicios editoriales:...
Dirigido a: Licenciados o estudiantes de Filología Catalana, estudiantes y licenciados de otras titulaciones, y personas interesadas que puedan acreditar conocimientos avanzados de lengua catalana. Los licenciados en cualquier titulación que superen el posgrado obtendrán un diploma de posgrado. Los estudiantes y las personas no tituladas que superen el posgrado obtendrán un certificado de extensión universitaria.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Barcelona
Gran Via 585, 08807, Barcelona, España
Ver mapa

Temario

DIRIGIDO A:
Licenciados o estudiantes de Filología Catalana, estudiantes y licenciados de otras titulaciones, y personas interesadas que puedan acreditar conocimientos avanzados de lengua catalana.
Los licenciados en cualquier titulación que superen el posgrado obtendrán un diploma de posgrado.
Los estudiantes y las personas no tituladas que superen el posgrado obtendrán un certificado de extensión universitaria.
A los estudiantes que en el momento de la matrícula les falte un máximo del 10¿% de los créditos para completar la licenciatura, podrán recibir el diploma de posgrado siempre que obtengan el resguardo del título de licenciado dentro del plazo fijado por la normativa.
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LOS OBJETIVOS:
Formarse como profesionales en los ámbitos siguientes:
- Asesoramiento lingüístico: alcanzar los conocimientos y conocer las herramientas y las estrategias básicas que permitan desarrollar tareas de corrección de textos orales y escritos, y, en general, trabajar en un servicio lingüístico o una editorial llevando a cabo tareas de asesoramiento lingüístico.
- Servicios editoriales: alcanzar los conocimientos y conocer las herramientas y las estrategias básicas que permitan gestionar, preferentemente en una editorial, los recursos relacionados con el proceso de producción (preparación del texto, ilustración, colecciones editoriales, etc.), difusión (diferentes soportes, aspectos jurídicos, empresariales y económicos, etc.) y crítica del libro.

El Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials s'estructura sobre la base de dos postgraus autònoms i un treball de màster:

1. El Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials (20 crèdits).
2. El Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (20 crèdits).
3. Treball de màster (3 crèdits)

Segons els seus interessos i la seva disponibilitat, l’alumnat pot cursar tot el màster sencer (43 crèdits) o només un dels dos postgraus (20 crèdits).

Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials

El postgrau s’estructura en dos mòduls:

 • Mòdul 1. Assessorament lingüístic, destinat a garantir el coneixement d’unes bases teòriques i pràctiques que preparin per treballar fent tasques d’assessorament lingüístic: criteris, materials, terminologia tècniques específiques de la llengua oral i de l’escrita, intervencions segons el tipus de text …
 • Mòdul 2. Serveis editorials, concebut per tal que l’alumnat es familiaritzi amb els diferents processos que es duen a terme en l’àmbit editorial: relació autor-editor, procés d’edició, comercialització dels productes…
MÒDUL 1. ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
 1. Introducció
  1. Aspectes professionals
  2. Variació funcional
 2. Normativa i estàndard
 3. Fonts de consulta
  1. Diccionaris
  2. Gramàtiques
  3. Llibres d’estil
  4. Altres
 4. Recursos informàtics
 5. Terminologia
 6. Textos escrits
  1. Tipografia
  2. Convencions gràfiques: tipus de lletra, majúscules, abreviacions, puntuació…
  3. Els principals àmbits i gèneres: cientificotècnic, periodístic, literari, administratiu…
 7. Textos orals
  1. L’estàndard oral
  2. Tipus d’intervencions i fases
  3. L’àmbit radiofònic
  4. L’àmbit televisiu
 8. Establiment de criteris
 9. Seminari de correcció de textos orals i escrits

MÒDUL 2. SERVEIS EDITORIALS
 1. La preparació editorial
  1. L’empresa editorial
  2. L’autor: relació amb l’editorial; modalitats contractuals
  3. L’editor com a intermediari: les obres unitàries; les enciclopèdies
 2. L’edició
  1. Les imatges: il·lustracions, cartografia i gràfics
  2. Disseny editorial
  3. Pressupostos: anàlisi i control del cost
  4. La producció editorial
 3. La comercialització
  1. Logística, producció i màrqueting
  2. El consum editorial
  3. Noves tecnologies: edicions digitals, bases de dades…


Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

L’estructura del postgrau
El postgrau s’estructura en tres mòduls d’una extensió similar (vora 5
crèdits):

 • Mòdul 1. Bases per a la política lingüística i la gestió del multilingüisme social, destinat a garantir el coneixement de les bases teòriques imprescindibles per a la gestió del multilingüisme, des d’una perspectiva interdisciplinària.
 • Mòdul 2. Tècniques i recursos per a la gestió delmultilingüisme, concebut per tal que l’alumnat es familiaritzi amb les principals eines de treball, fonts d’informació i models d’actuació en els seus diferents àmbits de treball.
 • Mòdul 3. La gestió del multilingüisme a l'àrea lingüística catalana, dissenyat per tal d’oferir una panoràmica tant de lasituació del multilingüisme al domini lingüístic català com de les polítiques lingüístiques que s’hi estan duent a terme.
Mòdul 1 - Bases per a la política lingüística i la gestió del multilingüisme social: El multilingüisme com a fet social i com a fet individual; el tractament del multilingüisme social: entre la política, el màrqueting i la gestió; la gestió del multilingüisme en el marc de la globalització; elements de dret lingüístic, sociologia de la llengua, psicologia social de la
llengua: les actituds i les motivacions; ètica i moral en política lingüística; llengües i economia; politologia i llengua(ües); demolingüística.

Mòdul 2 - Tècniques i recursos per a la gestió del multilingüisme: Les campanyes institucionals de sensibilització i promoció de l'ús; la intervenció en les institucions públiques, l’actuació des del nivell local: acolliment, voluntariat i dinamització des de l’ensenyament d'adults; la dinamització des de les escoles: llengua i cohesió social i plans d'entorn; la gestió del multilingüisme en els entorns universitaris i de recerca; la gestió lingüística en el món de l'empresa; la projecció de les llengües fora del domini lingüístic; la implantació de la innovacions del corpus en el usos; l’activisme lingüístic no governamental; tècniques d'argumentació en política lingüística; activitats de sensibilització en favor de la diversitat lingüística; eines de mesurament dels coneixements, els usos i les actituds lingüístics; tecnologies d'informació i comunicació i gestió del multilingüisme.
Mòdul 3 - La gestió del multilingüisme a l'àrea lingüística catalana: Les polítiques lingüístiques de l'Estat espanyol; les polítiques lingüístiques de la Unió Europea; la posició social de les llengües als territoris de llengua catalana, les institucions de política lingüística i les seves actuacions; el català en el panorama cultural i mediàtic; l'occità a la Vall d'Aran i a Catalunya; la llengua de signes catalana; llengües i migracions: entre el multilingüisme i l'assimilació; llengües i
comunitats al·lòctones al domini català; la promoció del coneixement de llengües estrangeres

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: Se realizan prácticas en empresas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares