Hacienda local: gestión económica avanzada

UB - Universitat de Barcelona. Másteres y posgrados del Grupo UB
En Barcelona (España)

2.000€ - ($1.446.969)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Postgrado
  • Barcelona (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción

Objetivo del curso: Profundizar en las materias de gestión económica como técnicos de entidades locales que trabajan en temas de contabilidad, costes, contratación, retribución de personal, intervención, control económico, etc.
Dirigido a: Prioritariamente, licenciados en Economía o Administración y Dirección de Empresas que han cursado el máster (o diploma de posgrado) de Hacienda Autonómica y Local, o másteres afines y con amplia experiencia de gestión técnica en el área económica de una entidad local.Requisitos de acceso: licenciatura, diplomatura o una titulación universitaria equivalente.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Barcelona
Avda. Diagonal 690, 08034, Barcelona, España
Ver mapa

Temario

DIRIGIDO A:
Prioritariamente, licenciados en Economía o Administración y Dirección de Empresas que han cursado el máster (o diploma de posgrado) de Hacienda Autonómica y Local, o másteres afines y con amplia experiencia de gestión técnica en el área económica de una entidad local.
Requisitos de acceso: licenciatura, diplomatura o una titulación universitaria equivalente.
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LOS OBJETIVOS:
Profundizar en las materias de gestión económica como técnicos de entidades locales que trabajan en temas de contabilidad, costes, contratación, retribución de personal, intervención, control económico, etc.

PROGRAMA

PART 1A: DRET ADMINISTRATIU LOCAL(I). Règim general (15h.) oct. 2 1. El ciutadà i l’administració pública. M. Camós 3 2. Els actes administratius I: concepte, efectes i execució. M. Camós 9 3. Els actes administratius II: invalidesa i revisió. M. Camós 10 4. El procediment administratiu i els recursos administratius. M. Camós 16 5. La potestat sancionadora i la responsabilitat de les administracions públiques. M. Camós PART 1B: DRET ADMINISTRATIU LOCAL (II). Règim local (15h.) 17 1. L'organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. C.Alonso 23 2. Funcionament i règim jurídic de les entitats locals. C.Alonso 24 3. L’estatut dels electes locals. C. Alonso 30 4. L'autonomia local i les competències pròpies de les entitats locals. D. Sibina 31 5. La potestat normativa local. D. Sibina PART 2: CONTRACTACIÓ PÚBLICA (18h.) nov. 6 1. Marc legal i àmbit d’aplicació de la legislació de contractes de les administracions públiques. M. Camós 7 2. Elements comuns dels contractes públics. M. Camós 13 3. Tipus de contractes (I.a): El contracte d’obres i el contracte de gestió dels serveis públics. M. P. Ortillés 14 4. Tipus de contractes (I.b): El contracte d’obres i el contracte de gestió dels serveis públics. M. P. Ortillés 20 5. Tipus de contractes (II): El contracte de subministrament i els contractes de consultoria, i d’assistència i de serveis. M. P. Ortillés 21 6. Tipus de contractes (III) M. P. Ortillés PART 3: RECURSOS HUMANS (18h.) 27 1. Els instruments d’ordenació del personal. J. Aldomà 28 2. L’accés a la funció pública i la carrera professional. J. Mauri des. 4 3. Les relacions col·lectives a la funció pública. J. Mauri 5 4. Els drets i deures dels funcionaris públics. Retribucions. J. Aldomà 11 5. El contracte de treball a les administracions públiques. X. Boltaina 12 6. El règim jurídic de la Seguretat Social dels treballadors de l’administració local. C. Gala PART 4: ORGANITZACIÓ (9h.) gen. 8 1. Formes de gestió dels serveis públics locals (I): òrgans especialitzats i organismes autònoms administratius. J.L. Martínez-Alonso 9 2. Formes de gestió dels serveis públics locals (II): entitats públiques empresarials i societats mercantils; i consorcis. J.L. Martínez-Alonso 15 3. Organització administrativa general i de l'àrea econòmica. P. Ruiz PART 5: GESTIÓ URBANÍSTICA I FINANÇAMENT LOCAL (18h.) 16 1. Marc legal: legislació urbanística catalana. P. Saiz 22 2. Aspectes econòmics i fiscalització dels instruments de planejament i sistemes d’actuació urbanística. P. Saiz 23 3. Instruments de finançament derivats de la gestió urbanística. (I) P. Saiz 29 4. Instruments de finançament derivats de la gestió urbanística. (II). P. Saiz 30 5. Aplicació dels recursos de la gestió urbanística: finançament d’infraestructures i de serveis públics (I). P. Saiz feb. 5 6. Aplicació dels recursos de la gestió urbanística: finançament d’infraestructures i de serveis públics (II). P. Saiz PART 6: GESTIÓ TRIBUTÀRIA (15h.) 6 1. Normativa aplicable. Ordenances fiscals. A. Acín 12 2. Gestió de l’IBI, de l'IVTM i de les taxes, preus públics municipals i contribucions especials. A. Acín 13 3. Gestió de l’IAE, de l'ICIO i de l'IIVTNU. A. Cepa 19 4. Recaptació voluntària i executiva. L’ús de les noves tecnologies. A. Acín 20 5. Actuacions de control tributari a l'àmbit local. A. Cepa PART 7: GESTIÓ DEL PATRIMONI (9h.) 26 1. Inventari. J. Pàmies 27 2. Gestió administrativa: altes, baixes,... J. Pàmies març. 5 3. Gestió econòmica: rendiments. J. Pàmies PART 8: GESTIÓ DE SUBVENCIONS (6h.) 6 1. Conceptes. T. Carbonell 12 2. Gestió. T. Carbonell PART 9: PRESSUPOSTACIÓ (15h.) 13 1. Planificació econòmica i pressupostària. A. Calpe 19 2. Tècniques d’elaboració (I). A. Calpe 20 3. Tècniques d’elaboració (II) . Despeses amb finançament afectat. A. Calpe 26 4. Control econòmic i financer de l’execució del pressupost. A. Calpe 27 5. Plans de sanejament. R. Auset PART 10: COMPTABILITAT PÚBLICA (21h.) abril. 16 1. Els models comptables del sector públic local: la concurrència d'un nou model de comptabilitat pública amb models de comptaibilitat privada. F. Roldan 17 2. Com formular els estats i comptes anuals de les Entitats Locals: bases de formulació i aplicació dels principis comptables. F. Roldan 23 3. Anàlisi dels estats comptables (I): La informació xifrada. F. Roldan 24 4. Anàlisi dels estats comptables (II): La memòria. Continguts i utilitats. F. Roldan maig. 7 5. Un model d'anàlisi financer a partir de l'estudi dels estats comptables: estudi d'un cas. F. Roldán 8 6. Consolidació pressupostària. A. Vallverdú 14 7. Consolidació de comptes. A. Vallverdú PART 11: COMPTABILITZACIÓ DE COSTOS (9h.) 15 1. Ordenances fiscals i memòries econòmico-financeres. P. Saiz 21 2. Conceptes de comptabilitat de costos i sistemes fiscals. A. Mora 22 3. Sistemes de càlcul i casos pràctics A. Mora PART 12: INTERVENCIÓ I CONTROL ECONÒMIC (18h.) juny. 4 1. Funcions i responsabilitats de l’Interventor. J. Abella 5 2. Fiscalització dels actes administratius. Tipologia. J. Abella 11 3. Fiscalització (I). J. Abella 12 4. Fiscalització (II). J. Abella 18 5. Control financer. P. Saiz 19 6. Control d’economia i eficàcia. P. Saiz PART 13: TRESORERIA I ENDEUTAMENT (12h.) jul. 2 1. Organització i funcionament. Responsabilitats del Tresorer. J. Abella 3 2. Relacions bancàries. J. Abella 9 3. Gestió operativa de la tresoreria. J. Abella 10 4. Endeutament i gestió del risc de tipus d'interès. J. Abella PART 14: HABILITATS PER A NOUS DIRECTIUS (18h.) maig. 28 1. Lideratge i treball en equip (I). maig. 29 2. Lideratge i treball en equip (II). set. 17 3. Tècniques de Negociació (I). set. 18 4. Tècniques de Negociació (II). oct. 1 5. Tècniques de Negociació (III). oct. 2 6. Tècniques de Negociació (IV).

Logros de este Centro


Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares