Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca

UVIGO - Facultad de Química
En Vigo (España)

1.773€ - ($1.282.738)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Vigo (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Química, Ciencia e Tecnoloxía de Alimentos, Veterinaria, Bioloxía, Ciencias do Mar, Farmacia e distintas ramas da enxeñaría.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Vigo
Campus Universitario Lagoas-Marcosende, s/n., 36200, Pontevedra, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

El Máster en ciencia e tecnoloxía de conservación de produtos da pesca tiene como objetivo: O máster comprenderá unha formación teórica e práctica coa que se dotará os estudantes duns coñecementos, destrezas e aptitudes axeitados para o desempeño do seu exercicio profesional. Concretamente, os coñecementos a adquirir polos alumnos serán os seguintes:
- Introducir o alumno en todos aqueles aspectos básicos necesarios para o óptimo seguimento das restantes materias e módulos. Os devanditos aspectos serán abordados dende diversas perspectivas: biolóxica, físico-química e legal, desenvolvendo as diferentes epígrafes recollidas na normativa vixente.

- Coñecer os aspectos referentes á seguridade e calidade alimentaria, así como a análise e control xeral e a toxicoloxía nos produtos da pesca e a normativa vixente.
- Abordar o estudo dos contaminantes bióticos e abióticos, así como as técnicas para determinar a presenza destes nos produtos da pesca.
- Analizar o impacto sobre o Medio que orixina o emprego das diversas Tecnoloxías de Conservación, así como as técnicas a utilizar para o tratamento dos residuos xerados.
- Abordar os aspectos básicos relativos á xestión empresarial, estudo de mercados, internacionalización, etc., que se consideran de sumo interese para o experto que desexa exercer a súa profesión no ámbito da industria transformadora de produtos da pesca.
- Analizar a necesidade da sustentabilidade na explotación dos produtos da pesca, e coñecer a normativa da Unión Europea aplicable.

- Coñecemento específico de cada un dos procesos e tecnoloxías de conservación e transformación, tradicionais e emerxentes.
- Coñecer as tendencias de innovación no ámbito da conservación de produtos da pesca e a forma de aplicalas para que se traduzan nun maior desenvolvemento deste sector industrial.
- Coñecer os equipos e materias primas auxiliares: aditivos coadxuvantes tecnolóxicos do proceso, envases e embalaxes.
- Diferenciar as características dos distintos produtos do mar sen transformar e transformados, identificando as modificacións dos constituíntes destes produtos durante o seu procesamento e almacenamento, coñecendo os métodos de recoñecemento destas modificacións.
- Abordar o estudo sobre o control da produción loxística e aseguramento e xestión da calidade, que inclúe a implantación dun sistema APPCC e o control oficial sobre os produtos pesqueiros. Coñecemento dos aspectos críticos para a produtividade, calidade e seguridade dos produtos.
- Identificar as especies sobreexplotadas ou en vías de extinción, a fin de compensar esta tendencia mediante novos produtos pesqueiros.

- Coñecemento da metodoloxía para poñer en marcha novos produtos pesqueiros, para que estes sexan sustentables e capaces de xerar riqueza non só a curto/medio plazo, senón tamén a longo prazo

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: No constam prácticas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares