Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

UVIGO - Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
En Pontevedra (España)

1.773€ - ($1.278.483)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Pontevedra (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Neste máster universitario terán preferencia os que estean en posesión do título de licenciatura en Psicoloxía, Psicopedagoxía, diplomados en Maxisterio e os seus equivalentes de título de grao (titulacións adaptadas ao EEES). Tamén poderán acceder aqueles titulados universitarios que acrediten experiencia formativa e profesional vinculada aos contextos educativos, previa valoración do expediente académico e profesional dos estudantes.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Pontevedra
Pontevedra, 36005, Pontevedra, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

El Máster en necesidades específicas de apoio educativo Obxectivos:
Xerais:
- Adquirir unha formación avanzada, especializada e multidisciplinar, orientada á especialización profesional na intervención nas dificultades de aprendizaxe selectivas, as debidas ao contexto socio-cultural e as derivadas dos trastornos do desenvolvemento.
- Capacitar para a promoción da mellora da resposta educativa en cooperación con outros profesionais co obxectivo de mellorar a calidade de vida do alumnado mantendo un claro compromiso social e ético.
Específicos:
- Coñecer as características do desenvolvemento e aprendizaxe correspondente ás diversas etapas educativas.
- Coñecer os fundamentos biolóxicos, psicolóxicos, pedagóxicos, sociais e lingüísticos das diferentes necesidades educativas específicas.
- Ser quen de elaborar e deseñar diferentes sistemas de análise e avaliación de necesidades educativas específicas.
- Sintetizar diversas estratexias para adaptar o ensino ás necesidades educativas especiais.
- Avaliar os recursos técnicos que contribúan a mellorar as condicións de aprendizaxe, a calidade de vida e a inserción laboral.
- Aplicar técnicas de organización dos centros escolares para a atención ás necesidades educativas específicas.
- Saber transmitir axeitadamente tanto en contextos académicos como á sociede no seu conxunto os achados atopados, así como os coñecementos, xuízos e argumentacións nos que se sustentan.

Logros de este Centro

Información adicional

Observaciones: Tiempo completo.
Prácticas en empresa: No constan prácticas en empresa

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares