Máster Universitario en Ingeniería para el Desarrollo Rural

USC - Escuela Politécnica Superior
En Lugo (España)

1.773€ - ($1.242.206)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Lugo (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: 1. Rama de coñecemento de Ensinanzas Técnicas. 1. Licenciatura en Xeografía 1. Graos nas ramas de coñecemento de Arquitectura e Enxeñaría. 2. Licenciatura en Bioloxía 2. Licenciatura en CC. Políticas e da Administración. 2. Licenciatura en CC. Ambientais 2. Licenciatura en Economía 2. Licenciatura en Socioloxía 2. Licenciatura en Antropoloxia Social e Cultural. 2. Licenciatura en Dirección e Administración de Empresas. 2. Graos nas ramas de coñecemento de CC. Xurídicas e Sociais, etc.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Lugo
Benigno Ledo, 27002, Lugo, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

Máster Universitario en Ingeniería para el Desarrollo Rural
Os obxectivos xerais do programa master son os seguintes:

1. Proporcionar unha formación especializada e interdisciplinaria, cunha perspectiva internacional, no estudo e análise territorial, no deseño de políticas, e na planificación e xestión dos usos do chan e da propiedade da terra,
2. Proporcionar experiencia práctica sobre o marco legal e administrativo a ter en conta na práctica da planificación, que achegue un coñecemento aplicable en distintas contornas de traballo,
3. Desenvolver un campo de coñecemento orientado aos problemas do chan como recurso natural, os elementos asociados e os factores que interveñen na modificación das condicións de aproveitamento, sen perder de vista a relación coa estrutura territorial e o medio,
4. Promover a responsabilidade ambiental e social na elaboración de políticas, na implantación de plans e proxectos, e das solucións técnicas adoptadas,
5. Capacitar para a resolución de problemas derivados da infrautilización ou ineficiencia así como de conflitos de usos do chan.
6. Coñecer os principais métodos de análises, estudo e diagnóstico territorial, dos usos do solo e da propiedade da terra,
7. Coñecer as ferramentas e tecnoloxías que permiten realizar unha xestión máis eficiente e eficaz dos usos do chan,
8. Proporcionar unha perspectiva ampla sobre o campo de estudo e capacidade para profundar no coñecemento actual e futuro de forma autónoma.

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: Prácticas en Empresa no constan

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares