Máster Universitario en Procesos de Formación

USC - Facultad de Ciencias de la Educación
En Santiago de Compostela (España)

1.773€ - ($1.288.611)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Santiago de compostela (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Preferente Nivel 1 - Licenciaturas en Ciencias da Educación (Pedagoxía e Psicopedagoxía) Preferentes Nivel 2 - 1. Licenciatura en Psicoloxía 2. Licenciatura en Socioloxía 3. Licenciatura en Documentación 4. Licenciatura en Actividade Física e Deporte 5. Licenciatura en Comunicación Audiovi-sual 6. Licenciatura en Administración e Direc-ción de Empresas 7. Licenciatura en Economía 8. Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración 9. Licenciatura en Xornalismo 10. Licenciatura en Investiga.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
José María Suárez Núñez, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

El Máster Universitario en Procesos de Formación Titulacions - Facultade de Ciencias da Educación - USC - Ao finalizar o primeiro cuadrimestre os/as estudantes deben estar en condicións de recoñecer os modelos básicos da investigación educativa e as diversas liñas de investigación e traballo profesional que se están a levar nos dous departamentos.
- Ao finalizar o segundo cuadrimestre os estudantes deben dominar os conceptos e as técnicas básicas de actuación nos campos de especialización que elixan dentro das posibilidades dos dous módulos optativos e as restantes materias.
Tamén se trata de:
1. Coñecer en profundidade os diversos ámbitos de proxección da Investigación pedagóxica e de inserción laboral dos posgraduados en Educación.
2. Coñecer as diversas actividades profesionais especializadas (postos e funcións) que desempeñan os postgraduados en Educación.
3. Desenvolver competencias especializadas para o traballo ante nichos atractivos de intervención profesional en ámbitos que requiren unha especialización (a calidade, o e-learning, o deseño de contidos didácticos dixitais, o asesoramento individual ou institucional, a validación de competencias, a formación continua, a investigación e innovación educativa etc.)
4. Deseñar propostas formativas que atendan a contextos de diversidade e teñan en conta a igualdade de xénero, á equidad e ao respecto aos dereitos humanos.
5. Mellorar/completar as competencias transversais dos profesionais da educación para a investigación, o desenvolvemento e a innovación (I D I) como bases fundamentais da mellora profesional e da calidade das funcións e servizos prestados polos especialistas da educación nos seus contextos laborais.
6. Analizar as achegas da investigación pedagóxica e os procesos de xeración de coñecemento científico en diversos campos especializados.Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: Prácticas Obrigatorias

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares