Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Linguas

USC - Facultad de Ciencias de la Educación
En Santiago de Compostela (España)

1.773€ - ($1.288.237)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Santiago de compostela (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: 1.- Especialidade do Máster: Ciencias Sociais e Humanidades Licenciaturas de acceso: Xeografía, Historia, Historia da Arte, Humanidades, Antropoloxía Social e Cultural, Filosofía, Sociología, Outras relacionadas coa especialidade (Ver convocatoria anual).

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
José María Suárez Núñez, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Linguas Obxectivo fundamental do Máster é ofrecer a formación pedagóxica e didáctica esixida pola normativa vixente aos futuros profesores da Educación Secundaria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas e como requisito imprescindible para o ingreso nos Corpos de Profesores habilitados para a docencia nos mesmos.

Este Máster debe exporse desde a perspectiva das funcións, necesidades e esixencias do exercicio profesional no sistema educativo e na sociedade actual. De forma resumida podemos dicir que o seu obxectivo é capacitar ao futuro profesorado para que poida ensinar os contidos da área de coñecemento na que se formou no grao, actuar profesionalmente como membro dun equipo docente participando no marco dunha comunidade educativa situada nun contexto sociocultural concreto e exercer de facilitador da aprendizaxe do alumno, chegando a ser plenamente competente nas funcións tutoriales de orientación persoal, académica e profesional. En función deste obxectivo, proponse un modelo de docente caracterizado polas seguintes funcións:

1. Xestor da construción do coñecemento e facilitador das aprendizaxes do alumnado cara a un grao cada vez máis elevado de implicación e de autonomía, o que require integrar a competencia na propia disciplina cos coñecementos didácticos e pedagóxicos que fundamenten ese tipo de actuación.
2. Educador implicado na formación integral do alumno, tanto desde o punto de vista persoal como social, nesta etapa educativa e nos seus diferentes contextos sociais e culturais, o que require unha sólida formación sociolóxica e psicopedagógica, un bo dominio de destrezas sociais e de interacción, así como unha idónea competencia comunicativa.
3. Membro dunha comunidade educativa que se integra en equipos de traballo, con plena competencia no ámbito relacional e organizativo e que se implica no deseño e desenvolvemento dos proxectos educativos e curriculares dos centros, o que require unha formación didáctica e psicopedagógica específica.
4. Profesional que reflexiona sobre a súa propia práctica (o seu estilo docente, como organizador dos contidos e da actividade no aula, como analizador das dinámicas complexas de grupos diversos de alumnos, como seleccionador dos mellores recursos a utilizar en cada momento, como facilitador dun adecuado clima de convivencia e de traballo no aula, etc.) nunha interrelación constante entre os coñecementos e a acción educativa como principio regulador da súa práctica profesional.

En suma, o profesorado de educación secundaria debe contar cun coñecemento básico sobre a función docente nun sentido amplo, tendo a oportunidade de reflexionar, entre outras, sobre as seguintes dimensións que o definen profesionalmente, e que condicionan (limitando ou potenciando) a súa actuación: o rol docente, o ensino, o currículo, os estudantes, a aprendizaxe, o centro escolar, o contexto cultural, social e familiar, o sistema educativo (política, lexislación, cambios), os materiais curriculares.

En relación á aprendizaxe asúmese o compromiso de promover unha aprendizaxe significativa e autónomo, o que obriga a facer posible que o estudante relacione a información entrante co coñecemento previo (singularmente como discente) co fin de extraer significados persoais cos que regular intencionalmente a súa conduta (especialmente a profesional como docente).Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: Prácticas Obrigatorias

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares