Tècnic Tributari

EGE - ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL
En GIRONA (España)

2.060€ - ($1.467.446)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

 • Curso
 • Girona (España)
 • 129 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Afrontar amb profunditat i eficàcia la planificació i el procediment tributari. Adquirir agilitat en el tractament de situacions fiscals".
Dirigido a: LLicenciats que es vulguin introduir en el dret tributari. Professionals del departament fiscal d’empreses, d’assessories o gestories. Titulats que volen exercir la professió lliure de Tècnic Tributari o Assessor Fiscal

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
GIRONA
Ctra. Sta. Coloma, 115, 17005, Girona, España
Ver mapa

Temario

LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

Visió general del sistema tributari espanyol. Anàlisi de conceptes bàsics continguts en la Llei General Tributària

 • Els tributs. Concepte i classificació
 • Els impostos. Les seves classes
 • El fet imposable
 • Subjecte passiu. Contribuent. Substitut del contribuent. Obligació tributària
 • Representació. Identificació fiscal. Domicili fiscal
 • Naixement de l'obligació tributària. Meritació
 • Base imposable. Base liquidable
 • El tipus de gravamen
 • La quota i el deute tributari
 • L'extinció del deute tributari
 • Recursos administratius, terminis i formes

IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • Concepte, naturalesa i àmbit d'aplicació
 • El fet imposable. Ingressos no subjectes
 • Subjecte passiu
 • Rendiment del treball
 • Rendiment del capital mobiliari i immobiliari
 • Rendiments d'activitats econòmiques
 • Guanys i pèrdues patrimonials
 • Procediment liquidatori. Base imposable. Mínim personal i familiar. Reduccions. Base liquidable
 • Aplicació de la tarifa: quota íntegra
 • Deduccions de la quota. Quota líquida. Retencions i pagaments fraccionats

CONCEPTES COMPTABLES

 • Visió esquematitzada i relació amb l'impost de societats

IVA

 • Naturalesa
 • Fet imposable
 • Operacions no subjectes i exemptes
 • Operacions immobiliàries
 • Subjecte passiu
 • Base imposable
 • Tipus de gravamen
 • Deduccions i devolucions
 • Règims especials
 • Operacions intracomunitàries
 • Obligacions formals
 • Gestió de l'impost

IMPOST DE SOCIETATS

 • Concepte i naturalesa
 • Fet imposable
 • Subjecte passiu
 • Determinació de la base imposable
 • Imputació d'ingressos i despeses
 • Normes de valoració
 • Compensació de pèrdues
 • Període impositiu
 • Pagaments fraccionats
 • Tipus de gravamen
 • Deduccions
 • Comptabilitat: aspecte legal i fiscal. Ajustaments
 • Gestió de l'impost

IMPOSOS JURÍDICO-PATRIMONIALS

 • Impost sobre Successions i Donacions: Fet imposable. Estructura liquidació. Gestió
 • Impost sobre Transmisions Patrimonials i Actes juídics documentals: Fets imposables. Bases. Tipus. Exempcions. Gestió

HISENDES LOCALS

 • IBI
 • Plusvàlues

Logros de este Centro

Información adicional

Forma de pago: - Un únic pagament - Fraccionat en dos pagaments (1595 + 1065) - Matrícula de 1420 € i 4 mensualitats de 330 €
Alumnos por clase: 15
Persona de contacto: Martí

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares