Catalán Nivel B

ESCOLA UNIVERSITARIA DE TURISME BETTATUR
Online

$129.697
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
175€
¿Quieres hablar con un Asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso
Metodología Online
Duración 3 Meses
  • Curso
  • Online
  • Duración:
    3 Meses
Descripción

El objetivo global del curso es conocer la estructura de la lengua catalana, conocimiento imprescindible para el aprendizaje de idiomas. Además es un curso preparatorio para el examen oficial de la Generalitat nivel B. Dirigido a todos los Interesados.

Información importante

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

¿Qué aprendes en este curso?

Catalán

Temario

En el curso se estudiarán las reglas más importantes de ortografía y del sistema de puntuación, poniéndose especial énfasis en los aspectos de morfosintaxis, ya que son los más importantes para poder escribir con corrección todo tipo de textos.

i. ortografia

1.1. L'alfabet i la separació de síl·labes
1.2. Casos problemàtics de representació gràfica dels sons vocàlics

1.2.1. El sistema vocàlic tònic i àton
1.2.2. En posició àtona: quan escrivim a o e
1.2.3. En posició àtona: quan escrivim o o u

1.3. Els diftongs i el hiat

1.4. L'accentuació

1.4.1. Introducció
1.4.2. Normes generals (mots aguts, plans i esdrúixols)
1.4.3. Casos especials

1.4.3.1. Els adverbis en –ment
1.4.3.2. Els mots compostos amb guionet
1.4.3.3. Estrangerismes no adaptats

1.5. La dièresi

1.5.1. Concepte i les dues funcions bàsiques
1.5.2. Estalvi de la dièresi

1.6. Casos problemàtics de representació gràfica dels sons consonàntics

1.6.1. El sistema consonàntic
1.6.2. La b i la v
1.6.3. Les oclusives b/p ; t/d ; c/g
1.6.4. Les nasals m i n
1.6.5. Quan escrivim s/ss/c/ç/z
1.6.6. Les grafies l·l, l i ll
1.6.7. La h
1.6.8. Quan escrivim g/j ; x/ix o ig/tx
1.6.9. La r i la rr

1.7. El guionet

1.7.1. Introducció
1.7.2. Els prefixos
1.7.3. Compostos cultes
1.7.4. Compostos catalans
1.7.5. Estrangerismes
1.7.6. Davant dels pronoms febles
1.7.7. En els numerals compostos
1.7.8. Altres casos

1.8. L'apòstrof

1.8.1. L'apòstrof en els articles definits
1.8.2. L'apòstrof en la preposició de
1.8.3. L'apòstrof en els pronoms febles

1.9. Contraccions

i.i. Signes de puntuació i ortotipografia

2.1. Introducció dels signes de puntuació

2.1.1. Funció textual
2.1.2. Funció convencional

2.2. El Punt

2.2.1. El valor del punt

2.2.2. Funció textual del punt

2.2.2.1. El punt i seguit
2.2.2.2. El punt i a part
2.2.2.3.. El punt final

2.2.3. Funció convencional

2.3. La coma

2.3.1. El valor de la coma
2.3.2. Funció textual de la coma

2.3.2.1 El cas de les enumeracions
2.3.2.2. Vocatius
2.3.2.3. Els incisos
2.3.2.4. Quan s'omet el verb
2.3.2.5. Per a delimitar certes expressions (concessives, modals, temporals...)
2.3.2.6. Oracions especificatives / oracions explicatives

2.3.3. Funció convencional

2.4. El punt i coma

2.4.1. Valor del punt i coma
2.4.2. Funció textual del punt i coma
2.4.2. Expressions adversatives i concessives
2.4.3. Funció convencional

2.5. Els dos punts

2.5.1. Valor dels dos punts
2.5.2. Funció textual dels dos punts

2.5.2.1. Per a introduir exemples, enumeracions o citacions textuals
2.5.2.2. Els dos punts en una mateixa frase

2.5.3. Funció convencional

2.6. Els punts suspensius

2.6.1. Valor dels punts suspensius
2.6.2. Funció textual dels punts suspensius

2.6.2.1. Per a deixar una frase inacabada / per a deixar oberta una enumeració
2.6.2.2. En les citacions textuals a l'interior de dos claudàtors

2.6.3. Funció convencional

2.7. Els claudàtors

2.7.1. Valor dels claudàtors
2.7.2. Funció textual dels claudàtors

2.7.2.1.Indicar l'omissió d'un fragment d'un text

2.7.3. Funció convencional

2.8. Els parèntesis

2.8.1. Valor dels parèntesis
2.8.2. Funció textual dels parèntesis

2.8.2.1. Quan coincideix amb altres signes de puntuació

2.8.3. Funció convencional

2.9. Les cometes

2.9.1. Valor de les cometes
2.9.2. Funció textual de les cometes

2.9.2.1. Classes de cometes
2.9.2.2. Citacions textuals
2.9.2.3. Mots amb valor afegit
2.9.2.4. Altres

2.9.3. Funció convencional

2.10. El guió

2.10.1. Valor del guió
2.10.2. Funció textual del guió

2.10.2.1. Classes de guions (guionet i guió llarg)
2.10.2.2. Casos en què s'utilitza

2.10.3. Funció convencional

2.11. Majúscules i minúscules

2.11.1. Majúscules demarcatives
2.11.2. Majúscules distintives


2.12. Altres signes

2.12.1. Els signes d'interrogació i exclamació
2.12.2. La barra inclinada
2.12.3. L'asterisc

2.13. Tipus de lletra

2.13.1. Rodona
2.13.2. Negreta
2.13.3. Cursiva

2.14. Referències bibliogràfiques

2.15. Abreviatures, sigles i símbols més freqüents

Apartat II. Aspectes de morfosintaxi i semàntica

3.1. L'article

3.1.1. Concepte i classificació
3.1.2. L'ús incorrecte de «lo»

3.2. El nom

3.2.1. Casos problemàtics de gènere
3.2.2. Casos problemàtics de nombre
3.3.3. Mots invariables
3.3.4. Substantius que canvien de significat segons el gènere

3.3. El pronom

3.3.1. Pronoms personals forts
3.3.2. Pronoms personals febles
3.3.3. Pronoms relatius

3.4. L'adjectiu

3.4.1. Adjectius de dues terminacions
3.4.2. Adjectius d'una terminació
3.4.3. Altres casos

3.5. Les preposicions

3.5.1. Preposicions fortes
3.5.2. Preposicions febles
3.5.3. Ús de les preposicions

3.5.3.1. Caiguda de les preposicions
3.5.3.2. Casos de dubte entre preposicions (a/en; a/de; per/per a; en/amb; fins/fins a; com/com a)
3.5.3.3. Usos incorrectes de locucions prepositives

3.6. El verb

3.6.1. Conjugació i classificació
3.6.2. Formes personals del verb
3.6.3. Formes no personals del verb

3.6.3.1. L'ús del gerundi

3.7. L'oració principal

3.7.1. Concepte
3.7.2. SN
3.7.3. SV

3.7.3.1. Complements del SV

3.8. L'oració subordinada

3.8.1. Concepte
3.8.2. Classes de subordinació

3.9. Barbarismes morfosintàctics

3.10 Barbarismes lèxico-semàntics

Concretamente se pretende que el estudiante sea capaz de:

  • Escribir sin faltas de ortografía
  • Escribir con corrección morfosintáctica
  • Conocer la estructura de una oración e identificar sus complementos
  • Saber expresar la intención y el propósito comunicativo
  • Saber escribir un texto coherente

Información adicional

Persona de contacto: Ester Pijuan

Usuarios que tenian interés por este curso también también se interesaron por...
Ver más cursos similares